Nội dung chi tiết: Xem tại đây! 
(Gõ mã trường vào ô tra cứu Đề án tuyển sinh và xem thông tin chi tiết)

Mã trường: TDV - Trường Đại học Vinh.
Khoa Luật - Trường Đại học Vinh.