PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn – tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh.

 

 Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Luật Trường Đại học Vinh lên tặng hoa chúc mừng Tân tiến sỹ

Mục đích nghiên cứu:

        Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm ra các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       - Phương pháp tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học; quan điểm tiếp cận đa chiều, toàn diện, tổng thể để nghiên cứu mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau của các hiện tượng xã hội tiêu cực trong môi trường sống thuộc cá nhân người phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

       - Luận án đánh giá những nghiên cứu liên quan đến đề tài ở nước ngoài, tình hình nghiên cứu ở Việt Nam, đặc biệt là công trình nghiên cứu cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

       - Luận án cung cấp những thông số chỉ báo mới nhất về tình hình tội phạm về ma túy. Phân tích luận giải nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, tác giả chú trọng làm rõ “tính địa lý học” của nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Luận án dự báo tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

       - Trên cơ sở phân tích nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm về ma túy, tác giả đưa ra những giải pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm chuyên biệt mang tính đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo từng lĩnh vực để làm rõ "tính địa lý học" phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Đây là công trình khoa học nghiên cứu tình hình tội phạm về ma túy giai đoạn 2007 – 2017 dưới phương diện tội phạm học; luận án cung cấp luận cứ, gợi mở cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội phạm về ma túy nói riêng. Luận án có thể được sử dụng để thống nhất về nhận thức, góp phần khắc phục hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tội phạm về ma túy cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

       Luận án cũng có thể sử dụng cho cơ quan lập pháp xem xét để điều chỉnh những quy định về tội phạm nói chung, các tội phạm về ma túy nói riêng. Luận án có thể được sử dụng, tham khảo trong hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy tại tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

        Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Hội đồng bảo vệ Luận án TS lên tặng hoa chúc mừng

 

Tập thể Khoa Luật Trường Đại học Vinh tham dự lễ bảo vệ, chụp ảnh và tặng hoa Tân tiến sỹ Bùi Thị Phương Quỳnh

Tin: Thanh Lý – Học viện Khoa học & Xã hội.