Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016; Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 10/8/2016 của Sở Nội vụ về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016, Sở Tư pháp thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 05, trong đó:

1. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01

- Vị trí việc làm: Tham mưu thụ lý hồ sơ, xây dựng phương án bán đấu giá theo trình tự thủ tục quy định; làm thư ký trong các cuộc bán đấu giá theo địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 04

- Vị trí việc làm: Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý định kỳ, đột xuất hoặc theo giai đoạn; tham mưu giúp việc xây dựng các văn bản, tài liệu để thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thôn trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp việc trong lĩnh vực cử luật sư, trợ giúp viên tham gia đại diện, bào chữa cho người được trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng; tham mưu giúp việc tổng hợp hồ sơ, tài liệu thực hiện trợ giúp pháp lý; tham mưu giúp việc trong việc đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý; tổng hợp báo cáo công tác trợ giúp pháp lý.

Lưu ý: Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, viên chức được tuyển dụng có thể được phân công công tác tại các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đặt tại cấp huyện (hiện nay các Chi nhánh có trụ sở đặt tại thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng, thị trấn Đình Lập - huyện Đình Lập, thị trấn Bình Gia - huyện Bình Gia).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào Sở Tư pháp:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm:
- Về trình độ chuyên môn: Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Luật.

- Tin học: B

- Ngoại ngữ: Anh B

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn (Luật) từ loại khá trở lên và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:

a) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ (môn Tiếng Anh).

b) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

c) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

d) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp bản gốc Bằng Cử nhân Luật tại Văn phòng Sở Tư pháp. Bản gốc Bằng cử nhân sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Xét tuyển

1.1. Trường hợp áp dụng: Áp dụng đối với trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển dưới 30 hồ sơ.

1.2. Nội dung, cách thức xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thi tuyển

2.1. Trường hợp áp dụng: Áp dụng đối với trường hợp có tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 30 hồ sơ trở lên.

2.2. Nội dung, hình thức thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Xét tuyển đặc cách: Thực hiện quy định tại Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Tuyển dụng không qua thi tuyển: Sinh viên cử tuyển nếu đáp ứng được yêu cầu về trình độ, chuyên ngành, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển thì thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư 02/2014/TTLT-BNV-UBDT.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 19/8/2016 đến 16 giờ ngày 16/9/2016 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).

2. Địa điểm: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; điện thoại liên hệ: 0253717995; 0253870354.

3. Điện thoại liên hệ: 0253717995; 025 3870354.