TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY THAM GIA

CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA LUẬT

 

Thứ

Buổi

BCN Khoa

Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi bộ sv, Bí thư LCĐ

Trưởng, Phó Trưởng Bộ Môn

Cố Vấn Học Tập

 

2

Sáng

-Tăng Thị Thanh Sang

-Đinh Ngọc Thắng

 

 

 

Chiều

-Tăng Thị Thanh Sang

-Đinh Ngọc Thắng

-Phạm Thị Huyền Sang

- Nguyễn Thị Bích Ngọc

-Cao Thị Ngọc Yến

-Phạm Thị Thúy Liễu

- Hồ Thị Duyên

- Đinh Văn Liêm

- Nguyễn Văn Dũng

  • Hồ Thị Hải

 

3

Sáng

-Phạm Thị Huyền Sang

-Đinh Ngọc Thắng

- Cao Thị Ngọc Yến

-Phạm Thị Thúy Liễu

- Hồ Thị Duyên

- Đinh Văn Liêm

- Nguyễn Thị Phương Thảo

Chiều

-Phạm Thị Huyền Sang

-Đinh Ngọc Thắng

 

-Đinh Văn Liêm

- Nguyễn Văn Dũng

 

 

4

Sáng

-Tăng Thị Thanh Sang

-Đinh Ngọc Thắng

 

- Phạm Thị Thúy Liễu

- Đinh Văn Liêm

- Hồ Trọng Hữu

Chiều

-Tăng Thị Thanh Sang

-Đinh Ngọc Thắng

 

 

 

 

5

Sáng

-Phạm Thị Huyền Sang

-Đinh Ngọc Thắng

- Tăng Thị Thanh Sang

- Cao Thị Ngọc Yến

- Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Đinh Văn Liêm

- Nguyễn Văn Dũng

- Hồ Thị Duyên

- Phạm Thị Thúy Liễu

- Chu Thị Trinh

Chiều

-Phạm Thị Huyền Sang

-Đinh Ngọc Thắng

- Cao Thị Ngọc Yến

- Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

6

Sáng

-Tăng Thị Thanh Sang

-Đinh Ngọc Thắng

 

- Hồ Thị Duyên

- Nguyễn Văn Dũng

 

Chiều

-Tăng Thị Thanh Sang

-Đinh Ngọc Thắng

 

 

 

                                                                                                                Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA