LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 52

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Hạnh tại PhT6)

 

Ba

 

 

08h00: Họp HĐ khoa học và Đào tạo Trường 

 

Năm

07h15: Hội nghị Giáo viên Sư phạm

 

Sáu

 

 

Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Cả tuần