LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 09

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Phương tại PhT6)

Ba

07h30: Hội nghị Công tác đảm bảo ANTT trường học nội, ngoại trú 

(TP: T.Liêm, C. Phương tại HT.A)

Năm

    

14h00:  Họp HĐ thi đua Khen thưởng 

(T. Thắng, Ph.T2)

Sáu

08h00: Họp HĐ thi đua khen thưởng phiên 2

(Ph.T6)

14h00: Họp HĐ thi đua khen thưởng 

(T.Thắng, Ph.T2)

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần