Hiện nay khoa đang còn có 184 sv tốt nghiệp chậm từ khóa 53 đến khóa 55. Theo chủ trương của Nhà trường, Trợ lý đào tạo, Trợ lý quản lý sinh viên kết hợp với các giảng viên theo dõi và hỗ trợ sinh viên thuộc diện Tốt nghiệp muộn. Ban chủ nhiệm khoa phân công giảng viên phụ trách theo khóa, cùng với TLĐT, TLQLSV đã có buổi gặp trực tiếp, hỗ trợ từng Sinh viên Tốt nghiệp muộn từ khóa 53 đến 55 vào ngày 13 tháng 11 vừa qua.

Một số hình ảnh tại buổi Họp Sinh viên cảnh báo thôi học:
Sau đây là Danh sách Sinh viên đã bỏ học, không có nhu cầu học, Danh sách Sinh viên cảnh báo học tập 2017 – 2018 và Danh sách Giảng viên phụ trách hỗ trợ Sinh viên:

ds_sv_canh_bao_hoc_tap_20172018.xls

ds_sv_canh_bao_hoc_tap_20172018_da_bo_hoc_khong_co_nhu_cau_hoc.xls

ds_giang_vien_phu_trach_ho_tro_sv_thuoc_dien_tot_nghiep_muon_vb2.xlsx 

TLQLSV: Lê Thị Hồng Phương