LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 46

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

08h00: Họp Ban thường trực CDIO

(TP: Theo quyết định tại Tầng 6)

    

Năm

Các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáu

    

    

Bảy

    

    

Chủ nhật

06h30: Ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2020

(TP: Đại biểu, theo thông tri tại HT.A)

Cả tuần