LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 45

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 20/06/2020 đến ngày 28/06/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

14h00: Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: SPTN, Luật

(TP: Theo thông tri tại HT.A)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

08h00: Họp Ban thường trực CDIO

(TP: Theo quyết định tại Tầng 6)

    

Năm

    

    

Sáu

    

    

Bảy

    

    

Chủ nhật

    

Cả tuần