LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 43

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

08h00: Nhà trường làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

(TP: Đại diện lãnh đạo tại PHT2)

    

19h00: Tổng kết khóa 57 Khoa Luật 

(TP: BCN, cán bộ, sinh viên Khoa Luật tại HT.A)

    

Năm

07h30: Seminar Phương pháp dạy học tiếp cận CDIO

(TP: Thành viên ban NC tại PH.T6)

    

Sáu

    

    

Bảy

    

    

Chủ nhật

    

Cả tuần