LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 42

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

09h30: Họp chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại PHT2 NĐH

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

 

13h00: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị)

06h30: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Tại HT.A

07h00: Tổ chức thi IELTS

14h00: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Tại HT.A

13h30: Tổ chức thi IELTS

Năm

07h00: Tổ chức thi IELTS

13h30: Tổ chức thi IELTS

Sáu

07h00: Tổ chức thi IELTS 

13h30: Tổ chức thi IELTS

Bảy

07h00: Tổ chức thi IELTS

13h30: Tổ chức thi IELTS

Chủ nhật

    

Cả tuần