LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 38

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật (BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ tại VPK)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Hạnh tại PhT6)

Ba

 

 

 

 

Năm

07h30: Họp tổng kết TTSP và thực tập ngoài sư phạm năm học 2018 – 2019 (TK, TLĐT tại PH tầng 2)

 

Sáu

07h30: Hội nghị về xây dựng và phát triển CT ĐT ĐH CQ tiếp cận CDIO năm 2019 (Thông tri triệu tập tại HT A)

 

Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Tập huấn kỹ năng cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên theo công văn số 502/ĐHV-NCKNST diễn ra từ ngày 24/5 đến 26/5 tại tầng 7 Nhà Điều hành.

- Tuần sinh hoạt Công dân, HSSV cuối khóa năm học 2018 - 2019 thực hiện theo Kế hoạch