LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 32

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Hạnh tại PhT6)

BA

 

 

07h30: Lễ Khai trương phiên tòa Xử án mô phỏng và phiên tòa giả định

(Cán bộ Khoa Luật tại Tầng 7 Thư viện)

16h00: Họp Công Đoàn Trường

(Cô Quỳnh tại PhT2)

NĂM

08h50: Thao giảng cấp Trường nội dung “Quốc Hội”

(Lớp Cô Nga tại B2204)

 

SÁU

08h30: Giao lưu Hữu nghi Tết Lào – Thái Lan

(Thầy Liêm, Cô Hạnh, Thầy Hữu tại HT.A)

 

BẢY

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học theo lịch đã thông báo của phòng Tổ chức cán bộ

- Tổ biên soạn Lịch sử Trường Đại học Vinh “60 năm xây dựng và phát triển” (1959 - 2019) triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 235/ĐHV-HCTH, ngày 15/3/2019, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/4/2019