LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 29

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

14h00: Đại hội Chi bộ Cán bộ

(TP: Tất cả Đảng viên của Chi Bộ tại Tầng 6 NĐH)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

    

Năm

08h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 3 

(TP: BCN Khoa, BTCBSV tại HT Tầng 8)

08h00: Semina CDIO 

(Tại PhT6)

    

Sáu

    

    

Bảy

    

Chủ nhật

07h00: Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Luật NK 2020-2025 (Đại hội điểm)

(TP: Đại biểu, khách mời và toàn thể Đảng viên của ĐBBP Khoa Luật tại HT Tầng 8)

Cả tuần