LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 27

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

14h00: Đại hội Chi bộ Cán bộ

(TP: Tất cả Đảng viên của Chi Bộ tại Tầng 6 NĐH)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

15h00: Họp HĐ tuyển sinh hệ VLVH 

(TP: Cô Sang tại PhT2)

    

Năm

08h00: Semina thiết kế đề cương HP dạy học theo CDIO 

(TP: Ban CDIO, Chủ nhiệm đề tài CDIO tại PhT2)    

    

Sáu

    

    

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần