LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 26

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

    

Năm

    

    

Sáu

    

    

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần