LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 14

 (Bảng tin)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

15h00: Gia ban công tác HSSV tại Phòng họp tầng 6 NĐH

(Cô Hạnh)

BA

 

 

 

 

NĂM

 

19h00: [ Talk Show ] – HOW TO BE CONFIDENT  tại HT. A

(Tập thể cán bộ giảng viên, Sinh Viên)

SÁU

 

 

BẢY

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bắt đầu học Kỳ 2 năm học 2018 - 2019