LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 21

 (Bảng tin)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

 

BA

09h00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

 

 

 

NĂM

 

 

SÁU

 

 

BẢY

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần