LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 19

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

    

    

Năm

    

Sáu

    

    

Bảy

07h30: Seminar hướng dẫn rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

    

Chủ nhật

07h30: Ngày chủ nhật xanh

    

Cả tuần