LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 13

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

15h30: Nhà trường lv với TTGDTX Hải Dương tại PH T2

15h45: Dự giờ cấp trường Cô Mai Ly tại B3.301

(TP: T.Thắng, PhT2)

    

Năm

08h00: Khai mạc triển lãm và trưng bày tư liệu về HSa, TSa tại HT.A

(TP. BCN khoa, QLSV)

    

Sáu

    

    

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần