LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 12

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

09h00: Họp về đào tạo Tại PH Tầng 2

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

14h00: Họp ban chế độ chính sách

(TP: T.Thắng, PhT2)

    

 

Năm

08h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12 tại PH Tầng 8

(TP. BCN khoa, BT CB SV)

 

Sáu

08h00: Họp HĐ Tuyển sinh và HĐ xét TN VLVH tại PH T2

(TP: Cô Sang)

14h00: Lễ trao bằng TN VB2, ngành 2 năm 2019 tại HT.A

(TP: Toàn thể CB Khoa)

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần