Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.KHOA LUẬT

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Law

1. Triển khai đào tạo đại học các ngành Luật học và Luật kinh tế

2. Triển khai đào tạo thạc sĩ ngành Luật.

3. Đảm nhiệm giảng dạy các môn về Luật học trong chương trình đào tạo các ngành khác của Nhà trường.

4. Tổ chức Thực tập nghề cho người học.

5. Tham gia tư vấn, góp ý cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và khu vực về các văn bản thuộc lĩnh vực luật pháp.