Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khoa Luật phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ trong khoa, áp dụng từ ngày 19/5/2016 như trong thông tin đính kèm.

Phân công nhiệm vụ Cán bộ Viên chức khoa Luật năm học 2017 - 2018.doc
(Đã cập nhật)