Yêu cầu sinh viên nạp 2 đơn theo mẫu tại Khoa, Viện (1 đơn khoa-viện lưu; 1 đơn cùng biên bản gửi về thường trực Hội đồng (qua phòng Đào tạo) để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

Mẫu đơn: 2018_don_xet_tn_bo_sung 1.doc ; 2018_don_xet_tn_bo_sung_2.pdf

Thời gian hoàn thành trước ngày 06/07/2018.

Trân trọng thông báo!

TLĐT: ThS. Võ Thị Thúy Hằng