Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về Công bố CĐR Chương trình đào tạo đại học Hệ Chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ được áp dụng từ năm 2017 dành cho khóa 58 trở đi dành cho Ngành Luật Kinh tế và Luật học tại Khoa Luật Trường Đại học Vinh.

Tải xem văn bản theo đường link sau: 

QĐ công bố chuan_dau_ra_ctdt_nganh_luat_kinh_te.pdf

QĐ_cong_bo_CĐR_chuong_trinh_dao_tao_nganh_lh.pdf

Khoa Luật