Xem Lịch thi tại file đính kèm sau đây:
Lịch thi giữa Kỳ của Khóa 59 năm học 2018 - 2019.xls

TLĐT. Võ Thị Thúy Hằng