Kế hoạch chi tiết, xem nội dung được tải theo đường Link sau: Kế hoạch thực tập của Sinh viên cuối khóa của Khoa Luật.docx

TLĐT: Võ Thị Thúy Hằng