Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ Đại học theo học chế Tín chỉ Ngành Luật Kinh tế dựa vào việc xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo. Quyết định này chứa Chương trình khung, trình bày vắn tắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo Cử nhân Luật với thời lượng 4 năm.  

Tải văn bản theo Link sau: Ban_mo_ta_nganh_luat_kt.pdf

Khoa Luật