Đảng bộ bộ phận

Đinh Ngọc Thắng
Phạm Thị Huyền Sang
Đinh Văn Liêm
Nguyễn Thị Bích Ngọc