Ban chủ nhiệm khoa

Đinh Ngọc Thắng
Phạm Thị Huyền Sang
Tăng Thị Thanh Sang