Quyển Bình luận Khoa học Bộ luật Hình sự của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sĩ Luật học, nguyên Chánh án Toà Hình sự Toà án nhân dân tối cao gồm 11 quyển, bình luận các quy định chung và các tội phạm cụ thể.

       Đây là quyển sách có nội dung bình luận sâu sắc và chi tiết. Đặc biệt, với kinh nghiệm xét xử lâu năm, tác giả đưa ra các ví dụ thực tiễn cụ thể, đẩy đủ nhằm giúp người đọc hiểu rõ cấu thành của từng tội phạm, từ đó nhận diện chính xác các hành vi phạm tội. Quyển sách phù hợp với cả sinh viên, học viên và những người làm công tác thực tiễn trong ngành tư pháp.

       Bộ sách gồm 11 quyển, phần chung và phần các tội phạm (10 tập)

       Quyền sách có trên thư viện Nguyễn Thúc Hào, trường Đại học Vinh